ວິທີສອນລູກໃຫ້ເຊື່ອຟັງຢ່າງມີເຫດຜົນ ບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ຂຶ້ນສຽງ

1. สอนเขา ทั้งทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

เพราะเด็ กๆ ในช่วง 3-6 ขวบ มักลอกเลียนแบบคนใกล้ชิดเสมอ และซึ่งบางทีก็ยังไม่สามารถแยกอะไรได้ว่า ควรหรือไม่ ฉะนั้นเนี่ย ถ้าพ่อแม่ต้องการให้ลูกลอกเลียนแต่พฤติ กรรมที่เหมาะสม

ที่ดีๆ ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่างให้เขาเห็น และสิ่งเหล่านั้น ที่มันจะทำให้ลูกสามารถจดจำ นำไปปฏิบัติได้

2. ฟังลูก เข้าใจลูกให้มากๆ

มันคือข้อสำคัญสำหรับการสอนลูก นั่นคือ การเปิดพื้นที่ ให้เขาได้มีโอกาสพูดไม่ใช่เพียงแค่พ่อแม่จะถูกเสมอไป เพราะบางทีเด็ กก็มีแง่มุมความคิดที่เป็นของเขาเหมือนกัน ฉะนั้น จึงควรให้

เด็ กได้ลองพูด เสนอมุมมองของเขาหน่อยและจะผิ ดถูกอย่างไร คุณเองก็จะได้รับรู้ความรู้สึก นึกคิดของลูกมันทำให้คุณแก้ไขปัญหาที่ต้นส ายปลายเห ตุได้

3. ใช้คำพูดสุภาพ ในการสอนเขาแต่ละครั้ง

เพราะเราเชื่อได้ว่าเด็ กๆ นั้นมักจะเกิดอาร ม ณ์ต่อต้ านหากพ่อแม่ใช้คำพูดที่รุ นแร งในการสอน ทำให้ผลลัพธ์ในการสอนลูกไม่เป็นไปตามที่พ่อแม่คาดหวังไว้ฉะนั้น วิธีที่เหมาะสม ในการสอนลูก

คือให้ใช้คำพูดสุภาพ ในโทนเสียงที่อ่อนหวาน และเรียกชื่อลูกทุกๆครั้ง ไม่ว่าจะสอนอะไร จะทำให้ลูกหันมารับฟัง หันมาสนใจได้มากขึ้นจงสอนลูกซะใหม่นะ จงหันมาให้ความรักกับเขา

ให้ความใกล้ชิดให้ความเข้าใจลูก สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณรับรู้ได้ ถึงปัญหาแท้จริงว่าเกิดขึ้นอย่างไรเป็นมาอย่างไร และจะแก้ไขได้ อย่างเข้าใจมัน

4. สอนให้ลูก พึ่งตัวเอง แก้ปัญหาด้วยตัวเองให้ได้

เพราะพ่อแม่บางรายนั้น มักจะห้ ามลูกทำโน่นนี่ ไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็ต้องโด นว่า และการกระทำเช่นนี้นั้น จะทำให้ลูกข าดความมั่นใจเพราะงั้นสิ่งที่เหมาะสมในการสอนลูกก็คือ

เราควรฝึกให้ลูกใช้ความคิดใช้ปัญญาแก้ปัญหา ไม่ควรห้ ามเขา เพราะจะทำให้เขาคิดวิเคราะห์ ด้วยตัวเองไม่ได้

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!